2004/08/12

2004.08.12 Poehla (ski jump-lady)

result: 1)Ganster 2)Irashko 5)Drage